Home » pisma otrzymane » Odpowiedź Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dot. udostępnienia uzgodnień i opinii

Otrzymaliśmy odpowiedź w ramach dostępu do informacji publicznej:

 o udostępnienie:

 1. wszystkich uzgodnień projektów planów zagospodarowania przestrzennego dokonanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o które występował Burmistrz Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2014 do 30 listopada 2015, o których mowa w Art 17. pkt. 6, litera b, tiret ósme ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717).

2. wszystkich opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzeszowice wydanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o które występował Burmistrz Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2014 do 30 listopada 2015, o których mowa w Art 11. pkt. 6, litera c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717).

pismo przewodnie

odp na pismo nr 9 cz 1

pismo o opinię wystosowane przez Burmistrza

odp na pismo nr 9 zał 2

opinia wystawiona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

odp na pismo nr 9 zał.1

pismo w sprawie zmiany studium

pismo od Burmistrza projekt zmiany studium

pismo od Burmistrza projekt zmiany studium cz graficzna 1

pismo od Burmistrza projekt zmiany studium cz graficzna 2

opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

odp. WKZ projekt zmiany studium

zawartość otrzymanych 2 CD-ROM znajduje się w plikach do pobrania

About