Home » media » Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zebrania Stowarzyszenia

Ogłoszenie o zwołaniu  zwyczajnego walnego zebrania Stowarzyszenia

Zarząd Krzeszowickiego Stowarzyszenia Przyjazna Gmina zwołuje Walne Zebranie  członków stowarzyszenia, które odbędzie się dniu 07.11.2016 o godzinie 18 w Krzeszowicach ul. Żbicka 130
Porządek zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności.
7. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia i plan na kolejny rok
8. Wolne wnioski, sprawy różne.
9. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zebrania.
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie – zgodnie ze Statutem – po 1 godzinie odbędzie się Walne Zebranie w drugim terminie.
Zarząd Krzeszowickiego Stowarzyszenia Przyjazna Gmina

About