Home » pisma zlożone » Pismo popierające wniosek mieszkańców ulicy Leszczynowej

W dniu 02.02.2016 Stowarzyszenie otrzymało wniosek mieszkańców ulicy Leszczynowej o zwołanie spotkania z Komisja ds. MPZP. Wniosek podpisało 20 osób.

W związku z tym Stowarzyszenie wystosowało do Pana Leszka Sloty – przewodniczącego Komisji pismo popierające wniosek mieszkańców.

poniżej pismo stowarzyszenia i skan wniosku mieszkańców

Nr korespondencji: 01/KSPG/2016 Krzeszowice, 4 luty 2015

Pan Leszek Słota

Przewodniczący Komisji ds. Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Rada Miejska w Krzeszowicach

ul. Grunwaldzka 4, I piętro

32-065 Krzeszowice

Dotyczy: wniosku mieszkańców ulicy Leszczynowej z Osiedla Żbik w Krzeszowicach o zorganizowanie spotkania Komisji ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego z mieszkańcami ulicy Leszczynowej z dnia 2 lutego 2016

W nawiązaniu do otrzymanej kopii pisma mieszkańców ulicy Leszczynowej z Osiedla Żbik w Krzeszowicach z dnia 2 lutego 2016, skierowanego do Przewodniczącego Komisji ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego z wnioskiem o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami ulicy Leszczynowej (w celu wspólnego omówienia i przedyskutowania z komisją i projektantami kwestii związanych z zapisami w projekcie planu zagospodarowania dla miasta Krzeszowice, a dotyczących działek zlokalizowanych przy tejże ulicy), Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina” informuje, że popiera inicjatywę mieszkańców i prosi Pana Przewodniczącego o przychylenie się do wniosku mieszkańców.

Krzeszowickiemu Stowarzyszeniu „Przyjazna Gmina” znane są problemy, które od samego początku tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice towarzyszą jego powstawaniu, oraz niezadowolenie wielu mieszkańców wynikające z tego faktu. Nasze Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że wszystkie problemy najlepiej jest rozwiązywać poprzez rozmowy i dyskusje, kiedy strony mogą zaprezentować swoje racje i argumenty, a w efekcie doprowadzić do wypracowania stanowiska satysfakcjonującego mieszkańców.

Jako wzór do naśladowania powinno służyć spotkanie Komisji ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego oraz projektantów planu z mieszkańcami ulicy Reymonta i kilku innych lokalizacji Krzeszowic, które odbyło się w dniu 1 lutego 2016.

Chcielibyśmy zauważyć, że odrzucenie wniosku mieszkańców ulicy Leszczynowej i odmowa zorganizowania spotkania mogłaby świadczyć o nierównym traktowaniu mieszkańców naszej lokalnej społeczności i stać w sprzeczności z Art. 32. Konstytucja RP stanowiącym, iż „wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”.

Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina” w myśl tej zasady zwraca się również z apelem do Pana Przewodniczącego Komisji, by analogiczne spotkania zorganizował dla mieszkańców wszystkich ulic i osiedli z obszaru objętego projektem planu zagospodarowania dla miasta Krzeszowice, z których mieszkańcy złożyli uwagi, a te zostały przez Burmistrza Gminy Krzeszowice odrzucone lub nierozpatrzone.

Z poważaniem

Maria Gorayska-Węgiel

Prezes Krzeszowickiego Stowarzyszenia „Przyjazna Gmina”

skan wniosku mieszkańców wniosek mieszkańców ul. Leszczynowej20160205_0000

About