Home » statut

statut

Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina”

STATUT

 

Rozdział I

             Postanowienia ogólne

 • 1.

Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 • 2.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 • 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Krzeszowice.

 • 4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

 • 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • 6.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 • 7.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i formy działania 

 • 8.

Celem Stowarzyszenia są zadania publiczne obejmujące zadania w zakresie:

 1. Działanie na rzecz poprawy jakości życia publicznego w Polsce, a zwłaszcza w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym na terenie gminy Krzeszowice oraz gmin sąsiednich,
 2. Obywatelski monitoring działań władzy samorządowej i państwowej pod kątem legalności, celowości i gospodarności,
 3. Polepszenie kontroli publicznej nad podmiotami wykonującymi funkcje publiczne i dysponującymi środkami publicznymi,
 4. Walka z patologiami władzy: korupcją nepotyzmem, biurokracją, partykularyzmem, alienacją od prawdziwych problemów społeczeństwa,
 5. Integrowanie środowiska osób działających na rzecz dobra społecznego, zwłaszcza: działaczy samorządowych, przedstawicieli środowisk naukowych, przedstawicieli innych funkcji i stowarzyszeń na rzecz dobra publicznego,
 6. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie podnoszenia poziomu świadczonych usług i wprowadzania nowoczesnych metod zarządzania, angażowania mieszkańców do aktywnego współdziałania z samorządem i innymi organizacjami pozarządowymi w celu rozwiązywania lokalnych problemów,
 7. Prowadzenie doradztwa gospodarczego oraz poradnictwa zawodowego i prawnego, prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej,
 8. Obrona praw mieszkańców gminy Krzeszowice, w tym w szczególności prawa własności oraz prawa do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem oraz uwarunkowaniami prawnymi
 9. dążenie wszelkimi dostępnymi metodami do tworzenia i przestrzegania przez władze samorządowe ochrony środowiska, ochrony ładu przestrzennego, a także zachowania walorów krajobrazowych i wartości kulturowych na obszarze Gminy;
 10. dążenie do stworzenia trwałych mechanizmów przestrzegania przez władze samorządowe oraz inne podmioty działające na obszarze Gminy i poza jej obszarem zasad zrównoważonego rozwoju, poszanowania ekologii i preferowania rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii
 11. monitoring przestrzegania przez podmioty gospodarcze przepisów ochrony środowiska i sanitarno-epidemiologicznych
 • 9.

Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.

 • 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
 2. organizowanie imprez kulturalnych (kiermaszy, festynów, koncertów),
 3. organizowanie aukcji, loterii fantowych, konkursów, turniejów, koncertów, z których dochód przeznaczony jest na cele statutowe,
 4. organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i integracyjnych,
 5. występowanie do władz samorządowych i organów administracji rządowej oraz innych instytucji w sprawach Stowarzyszenia i jego członków,
 6. współpracę z innymi stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami w sprawach zgodnych ze Statutem Stowarzyszenia,
 7. reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia, prezentowanie ich opinii i uwag na zewnątrz,
 8. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 9. redagowanie i wydawanie broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
 10. redagowanie i wydawanie gazety lokalnej,
 11. promowanie i reklamowanie Stowarzyszenia na własnej stronie internetowej,
 12. współpracę z samorządem, placówkami oświatowymi i kulturalnymi,
 13. delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenia organów państwowych i samorządu terytorialnego do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczej.
 14. pozyskiwanie środków zewnętrznych w tym środków UE do realizacji celów statutowych,
 15. delegowanie kandydatów do wyborów samorządowych.
 16. Występowanie z wnioskami i uwagami do właściwych instytucji w sprawach mieszkańców

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.
 • 12.
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 • 13.
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 • 14.
 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 • korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 • brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek członkowskich,
 • czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
 • 15.
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.
 • 16.
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
 • 17.
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 • uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 2 lat lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających,
 • wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających.
 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia 

 • 18.

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 • Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
 • Komisja Rewizyjna.
 • 19.
 1. Uchwały władz Stowarzyszenia: Walnego Zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.
 • 20.
 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 2. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

Walne Zebranie Członków

 • 21.
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
 • Zwyczajne,
 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność):
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
 3. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
 • 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 • ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 • uchwalenie statutu i jego zmian,
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • udzielenie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 • ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Stowarzyszenia,

Zarząd Stowarzyszenia 

 • 23.
 1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 osób.
 3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał
 • 24.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 • uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • występowanie z wnioskami o dotację,
 • ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 • rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 • w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;
 • reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
 • uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
 • zatrudnianie pracowników.
 • 25.

Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

 • 26.
 1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika (Dyrektora).
 2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

 

Komisja Rewizyjna 

 • 27.
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 • 28.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 • zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 • składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 • 29.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

 • 30.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

 • 31.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Źródła majątku Stowarzyszenia to:

 • składki członkowskie,
 • składniki majątkowe nabywane przez Stowarzyszenie (ruchome i nieruchome),
 • dotacje, dopłaty, darowizny, spadki, zapisy,
 • odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • 32.

Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest przede wszystkim na realizację celów statutowych, na pokrycie kosztów jego utrzymania.

 • 33.

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 • 34.

Zarząd w ramach swoich uprawnień określa zasady gospodarki finansowej.

 • 35.

Wszelki dochód Stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczony będzie wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, i nie będzie przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

 • 36.
 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych, uprawniony jest samodzielnie Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
 2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, które pociągają za sobą zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 10.000,00 złotych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 • 37.
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 21ust. 2 i ust. 3).
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.
 • 38.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się postanowienia prawa o stowarzyszeniach. (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zmianami).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>