Home » pisma zlożone » Wniosek o podzielenie się informacją o kontroli w urzędzie przeprowadzoną przez CBA

Nr korespondencji: 12/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015

Rada Miejska w Krzeszowicach

ul. Grunwaldzka 4, I piętro

32-065 Krzeszowice

Zgodnie z Art. 221 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina” składa

WNIOSEK

o włączenie do porządku obrad najbliższej XV Sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach (mającej się odbyć w grudniu 2015 roku) następującego punktu:

Informacja Burmistrza Gminy Krzeszowice o powodach, przedmiocie prowadzonego postępowania i zakresie przeprowadzonych czynności przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w grudniu 2015 w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach.”

UZASADNIENIE

Pozytywne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku leży w interesie publicznym. Przedstawienie oficjalnej informacji przez Burmistrza Gminy Krzeszowice o powodach, przedmiocie prowadzonego postępowania i zakresie przeprowadzonych czynności przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w grudniu 2015 w Urzędzie Miasta i Gminy Krzeszowice jest społecznie uzasadnione i konieczne. Rada Miejska winna zostać oficjalnie poinformowana przez Burmistrza Gminy Krzeszowice o tak istotniej sprawie, by – jako organ stanowiący i kontrolny Gminy – mogła się w odpowiedni sposób odnieść do zaistniałej sytuacji. W zależności od powagi sprawy i rozwoju sytuacji Rada Miejska w Krzeszowicach być może podejmie własne działania w kierunku wyeliminowania rzeczywistych i potencjalnych nieprawidłowości, które skłoniły Centralne Biuro Antykorupcyjne do wszczęcia postępowania.

Zwracamy ponadto uwagę, że Rada Miejska w Krzeszowicach powinna rozważyć wszelkie dostępne formy upublicznienia i rozpowszechnienia na terenie gminy informacji o prowadzanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne postępowaniu, w tym poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ogłoszenia na miejskich tablicach ogłoszeń oraz w dwutygodniku samorządowym „Magazyn Krzeszowicki”, w myśl zasady jawności i transparentności działań organów władzy publicznej.

Być może na terenie Gminy Krzeszowice są osoby, które mogłyby dostarczyć informacji cennych z punktu widzenia prowadzonego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne postępowania, a tym samym przyczynić się do jego sprawnego przebiegu i do szybkiego wyjaśnienia powodów prowadzonych czynności.

W związku z powyższym Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina” wnosi o uznanie niniejszego wniosku za zasadny, oraz o włączenie do porządku obrad najbliższej XV Sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach punktu obrad, jak w sentencji.

 odpowiedź Rady Miejskiej link

About