Home » pisma zlożone » Wniosek o przywrócenie porządku prawnego

Nr korespondencji: 11/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015

Rada Miejska w Krzeszowicach

ul. Grunwaldzka 4, I piętro

32-065 Krzeszowice

Zgodnie z Art. 221 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina” składa

WNIOSEK

o przywrócenie porządku prawnego, polegającego na dostosowaniu treści wydawanego „Magazynu Krzeszowickiego” do ustawowego zakresu działania gminy, określonego w art. 6 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), czego następstwem winno być wyeliminowanie z „Magazynu Krzeszowickiego” reklam i ogłoszeń płatnych.

UZASADNIENIE

Na terenie Gminy Krzeszowice wydawany jest przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach dwutygodnik samorządowy „Magazyn Krzeszowicki”. W „Magazynie Krzeszowickim” publikowane są materiały dotyczące aktualnych wydarzeń z życia gminy, jak również informacje historyczne, aktualne informacje burmistrza, relacje i protokoły z sesji Rady Miejskiej. Prezentowane są sylwetki osób związanych z Gminą Krzeszowice, sprawozdania z wydarzeń kulturalnych i sportowych. W krzeszowickim periodyku zamieszczane są również płatne ogłoszenia i reklamy.

Zgodnie z opiniami Regionalnych Izb Obrachunkowych, zamieszczanie płatnych reklam i ogłoszeń w czasopismach samorządowych jest działalnością wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej i praktyka ta jest ponadto niezgodna z ustawą o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.). Zostało to zaprezentowane między innymi w:

  1. Protokole Kompleksowej Kontroli Gospodarki Finansowej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Łasku – numer i data upoważnienia: WK-601-2/49/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 roku.

  2. Stanowisku RIO we Wrocławiu z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zamieszczania płatnych ogłoszeń i reklam w prasie samorządowej oraz treści w tej prasie się pojawiającej.

  3. Protokole z dnia 23 maja 2014 z kontroli przeprowadzonej przez RIO we Wrocławiu w Trzebnicy.

  4. Uchwale nr 56/2014 Kolegium RIO we Wrocławiu.

W związku z powyższym Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina” wnosi o uznanie w interesie publicznym niniejszego wniosku za zasadny, oraz podjęcie przez Radę Miejską w Krzeszowicach uchwały zobowiązującej Burmistrza Gminy Krzeszowice, któremu podlega Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach – wydawca „Magazynu Krzeszowickiego”, do przywrócenia porządku prawnego w przedmiotowej sprawie jak w sentencji.

 

Załączniki:

  1. Kopia str. 1, 197-199 Protokołu Kompleksowej Kontroli Gospodarki Finansowej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Łasku – numer i data upoważnienia: WK-601-2/49/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 roku.

  2. Kopia Stanowiska RIO we Wrocławiu z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zamieszczania płatnych ogłoszeń i reklam w prasie samorządowej oraz treści w tej prasie się pojawiającej.

  3. Kopia Protokołu z dnia 23 maja 2014 z kontroli przeprowadzonej przez RIO we Wrocławiu w Trzebnicy.

  4. Kopia Uchwały nr 56/2014 Kolegium RIO we Wrocławiu.

 

 

odpowiedź z dnia 23.12

odpowiedź z dnia 05.01.2016

About